Przedmiot działalności

Przedmiotem działalności Spółki są:

 

I Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne PKD 38,21,Z
II Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych PKD 38,22,Z
III Demontaż wyrobów zużytych PKD 38,31,Z
IV Odzysk surowców z materiałów segregowanych KD 38,32,Z
V Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami PKD 39,00,Z
VI Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu PKD 08,12,Z
VII Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu PKD 46,77,Z
VIII Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 85,59,B