Ochrona danych osobowych

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016, które wprowadza spójne zasady ochrony danych osobowych w całej Unii Europejskiej informujemy, że:
Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim (63-400) przy ulicy Staroprzygodzkiej 121, posiadającej NIP 622-27-80-355 oraz REGON 302017142, wpisanej w rejestrze przedsiębiorców Sądu Rejonowego Poznań – IX Wydział Gospodarczy, KRS nr 0000407668

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych możecie się Państwo skontaktować z nami pod adresem: info@rzzo.com.pl lub telefonicznie: 62 503 37 00
Celem przetwarzania jest realizacja przedmiotu działalności Spółki zgodnie przepisami obowiązujących ustaw i art. 6 lit. e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1).

Nie prowadzimy profilowania danych osobowych oraz nie przekazujemy tych danych innym podmiotom.
Nie przekazujemy danych do państw trzecich/organizacji międzynarodowych.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany do realizacji obowiązków Spółki i z zakresie niezbędnym do dochodzenia lub ochrony praw.
Jako administrator Państwa danych, zapewniamy Państwu prawo dostępu do danych, możliwość ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możecie Państwo także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec nas sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, a także prawie do przenoszenia danych do innego administratora.
W odniesieniu do danych, które są przetwarzane za zgodą, mają Państwo prawo cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgodny przed jej cofnięciem.
Informujemy także, że przysługuje państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych (GIODO).
Podanie danych osobowych w zakresie obowiązujących przepisów ustaw i rozporządzeń dotyczących zadań Spółki jest dobrowolne, jednak konieczne do prawidłowej realizacji czynności przez Spółkę. Nie podanie danych może skutkować brakiem możliwości realizacji czynności przez Spółkę.

Jeśli podajecie nam Państwo dane osoby trzeciej ciąży na Państwu obowiązek poinformowania osób, których dane podajecie w odniesieniu do informacji przedstawionych powyżej.